W przebiegu ludzkiego życia można wyróżnić kilka etapów z których pierwszy to okres dzieciństwa, ostatni zaś to starość. Starość jest etapem nieuchronnym, wpisanym w życie ludzkie. Polega na akceptowaniu ludzkiej osobowości i własnego życia dzięki mądremu zrozumieniu jego biegu. Jawi się ona jako niezwykle złożony fenomen rozwojowy o wymiarze nie tylko biologicznym ale i psychicznym, społecznym oraz kulturowym. Szczególnie należy podkreślić tu wartość rozwoju religijnego oraz duchowego człowieka w wieku senioralnym.

Każdy człowiek inaczej przeżywa starość. Diagnoza stanu potrzeb osób najstarszych to priorytetowe zadanie kadry systemu pomocy społecznej zatrudnionej w pracy z seniorami. Potrzeby jednostek wyznaczają zadania i zobowiązania geragogiczne: wspomaganie, animowanie, wyzwalanie aktywności i towarzyszenie w wędrówce przez ostatnie lata życia oraz pełnią funkcję regulatora wsparcia społecznego. 

Wsparcie społeczne to dostarczanie różnorodnych zasobów (emocjonalnych, informacyjnych, rzeczowych itd.) jednostce, która doświadcza jakichś trudności i nie jest w stanie sprostać im samodzielnie. Niewystarczająca jego dostępność skutkuje niezaspokojeniem lub zaspokojeniem na niewystarczającym poziomie potrzeb człowieka. Zakres i formy dostarczania wsparcia społecznego osobom starszym zależą od wielu czynników – kulturowych, struktury rodzin, przestrzennej dostępności osób mogących być źródłem wsparcia, dostępności instytucji, zakresu uprawnień do usług społecznych.

Wsparcie społeczne potrzebne jest ludziom w każdym wieku. Jednak osoby starsze potrzebują go szczególnie a potrzeba ta nasila się w miarę pojawiania się niesamodzielności, będącej skutkiem przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Spośród podstawowych charakterystyk jednostek wyznaczających możliwość samodzielnej realizacji przez nie potrzeb szczególnie istotny jest bowiem stan zdrowia. Jest on podstawową determinantą aktywności społecznej osób starszych, możliwości samodzielnego zamieszkiwania i konieczności korzystania z pomocy innych osób przy wykonywaniu codziennych czynności. Skorelowana z wiekiem stopniowa utrata samodzielności, częstsze występowanie niepełnosprawności oraz chorób przewlekłych powoduje, że jednostka musi korzystać ze wsparcia rodziny, znajomych lub pomocy publicznej. Poszczególne osoby potrzebują wsparcia w różnych formach i w różnym zakresie, a te formy i zakres zmieniają się wraz ze zmianą sytuacji człowieka w okresie senioralny.

Wsparcie i asystentura społeczna zakres
  • Towarzyszenie i wsparcie emocjonalne, rozmowa, spacery.
  • Pomoc w regularnym przyjmowaniu przepisanych leków,
  • Podwożenie podopiecznego w różne miejsca, w miarę potrzeb.
  • Załatwianie sprawunków dla podopiecznego, np. na poczcie, w urzędzie itp.
  • Organizacja czasu wolnego, angażowanie podopiecznego w stosunki towarzyskie.
  • Dbanie o ustalony tryb życia podopiecznego.
  • Dbanie o duchową satysfakcję podopiecznego.